Menu

Siliconen Condensatie 20 met universele 2% harder B2 - 5 Kg A component + 100 gram B component

 
Flexibel, Sterk, Universeel Wit, Goed Vloeibaar, Bleeding Shore (A) 23~28 Geringe krimp (<0,3 %) 60 minuten werktijd Mengverhouding (Gewicht)100:2 Deze siliconen zijn goed vloeibaar, leveren veel detail en hebben een zeer hoge treksterkte. De siliconen Condensatie 20 is een 2-componenten gietsiliconen dat bij kamertemperatuur uithardt. Uitstekend geschikt voor het gieten van mallen voor o. cement, gips, was, zeep en vele andere gietmassa’sa Voor standaard gebruik wordt Als B component de condensatie B 2% aangeraden.

Beste deal

Prijzen Siliconen Condensatie 20 met universele 2% harder B2 - 5 Kg A component + 100 gram B component

Winkel Prijs Verzendkosten Totaal Verzenddagen Beschikbaar Conditie
Bol.com 90,89 Gratis € 90,89 Op voorraad Nieuw Bekijk
Vergelijkeven.nl 93,62 Gratis € 93,62 Op voorraad Nieuw Kopen

Prijshistorie

Ontvang een prijsmelding

Product informatie

Siliconen Condensatie 20 met universele 2% harder B2 - 5 Kg A component + 100 gram B component
Flexibel, Sterk, Universeel Wit, Goed Vloeibaar, Bleeding Shore (A) 23~28 Geringe krimp (<0,3 %) 60 minuten werktijd Mengverhouding (Gewicht)100:2

Deze siliconen zijn goed vloeibaar, leveren veel detail en hebben een zeer hoge treksterkte. De siliconen Condensatie 20 is een 2-componenten gietsiliconen dat bij kamertemperatuur uithardt. Uitstekend geschikt voor het gieten van mallen voor o.a. cement, gips, was, zeep en vele andere gietmassa’s.

Voor standaard gebruik wordt Als B component de condensatie B 2% aangeraden.

Als je polyester in deze mallen wilt verwerken raden wij aan gebruik te maken van de speciale B component: Wacker T51 (5%)

Als je epoxy of polyurethaan in deze mallen wilt verwerken raden wij aan gebruik te maken van de speciale B component: Wacker T21 (5%)

Als je zeer snel wilt werken raden wij aan gebruik te maken van de speciale B component: Wacker T47 (1-2%). Deze B component mag ook met de originele of bovenstaande B componenten gemengd worden om een snelheid naar keuze te behalen met de eigenschappen van de bovenstaande B componenten.

Verwerking

De siliconen Condensatie 20, kun je eenvoudig met de hand of machinaal mengen. Meng de A- en B-component zorgvuldig en in de aangegeven verhouding.

Condensatie B = 2%, dus op 100 gram A gebruikt u 2 gram B2.

T21 = 5%, dus op 100 gram A gebruikt u 5 gram T21

T51 = 5%, dus op 100 gram A gebruikt u 5 gram T51

T47 = 1-2%, dus op 100 gram A gebruikt u 1 tot 2 gram T47

Hierbij kun je 0,5% minder of meer harder gebruiken. Als je minder harder gebruikt, duurt het uitharden langer en hebben luchtbellen meer tijd te ontwijken. Let op dat er niet te weinig harder wordt gebruikt, omdat de siliconen dan wellicht niet meer (goed) uitharden. Bij meer harder zal het uitharden sneller gaan, waardoor de mal eerder klaar is. Nadeel is wel dat de mal ook eerder zal verouderen en meer krimp zal hebben.

Verwerk het mengsel binnen de potlife (verwerkingstijd) en maak nooit meer aan dan u binnen de potlife kunt verwerken. Wacht met ontmallen tot het geheel compleet is uitgehard.

Let op: Potlife (verwerkingstijd) en ontmaltijd zijn sterk afhankelijk van de mengverhouding en Luchtvochtigheid! Bij toevoegen van meer siliconen B (harder)of bij hogere luchtvochtigheid worden de potlife en ontmaltijd korter!

Strijken, smeren of spatelen

Indien je de siliconen ergens op wilt smeren/spatelen/strijken, dan kun je Thixo C (0.6%-2%) toevoegen (doorgaans 1%). Thixo C is een verdikkingsmiddel en maakt het mogelijk om de siliconen te spatelen. Je dient er rekening mee te houden dat de mal in dit geval moet worden voorzien van een steunkap. Deze steunkap kan bestaan uit gipsverband, een epoxy steunkap, of acrylhars met verdikker en glasweefsel/

HoudbaarheidMits de siliconen in gesloten verpakking, koel en vorstvrij worden opgeslagen, is de houdbaarheid tenminste 1 jaar.

VeiligheidseisenGebruik spatbril, geschikte vloeistofdichte handschoenen, een schort en werk ik een goed geventileerde ruimte. Zie Veiligheidsblad voor meer informatie

Verdere belangrijke veiligheidsinformatie

H-Code gevarenaanduidingen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H332 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H335 Schadelijk bij inademing.

H371 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

P-Code voorzorgsmaatregelen

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P233 In goed gesloten verpakking bewaren.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P280 Veiligheidshandschoenen/beschermende kledij/oogbescherming dragen.

P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P370+P378 In geval van brand: blussen met waterstraal, bluspoeder of koolstofdioxide.

P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar afvalverwerking.

Documentatie

Productinformatieblad Siliconen Condensatie 20

Handleiding eendelige strijk spatelmal, sierstrip

Handleiding kopieren van een kaars

Handleiding voor het kopieren van een ornament of sierbeton

Handleiding eendelige gietmal penning

NL - Veiligheidsinformatieblad Wacker T.pdf

NL - Veiligheidsblad Wacker_Catalyst_T_51

NL - Veiligheidsblad Wacker_Catalyst_T_21

NL - Veiligheidsblad Harder B2.pdf

Product specificaties

Afmetingen & Maten
Verpakkingsgewicht: 5.8 kg
Productinformatie
Kleur: Wit
Productinformatie
EAN: 9501753813615
Kwaliteitslabel: geen kwaliteitslabel
Gevarenaanduiding
Signaalwoord: Gevaar
Gevarenaanduiding (H-zinnen): H226:Ontvlambare vloeistof en damp, H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie, H332:Schadelijk bij inademing, H335:Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken, H371:Kan schade aan organen veroorzaken. ##EXPOSURE_SCENARIO##.
Overige kenmerken
Inhoud: 5.1 kg
Personage van toepassing: Nee
Verpakking breedte: 19.2 cm
Verpakking hoogte: 24 cm
Verpakking lengte: 19.2 mm
Voorzorgsaanduiding (P-zinnen): P210:Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken, P233:In goed gesloten verpakking bewaren, P271:Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken, P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen, P243:Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit, P351:Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten., P338:Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen., P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen, P304+P340:Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt, P312:Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen, P370+P378:In geval van brand: blussen met waternevel, alcoholbestendig schuim, bluspoeder, kooldioxide, P403+P235:Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren, P501:De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften
EAN
EAN: 9501753813615

Anderen bekeken ook