Menu

Prijzen Meiboom Universele Contactlijm - Spraylijm - Spuitlijm - Professionele Lijmspray 500ML - 3 Stuks

Wij hebben helaas geen (andere) winkels meer gevonden.

Prijshistorie

Ontvang een prijsmelding

Product informatie

Meiboom Universele Contactlijm - Spraylijm - Spuitlijm - Professionele Lijmspray 500ML - 3 Stuks

De Meiboom universele contactlijm in spuitbus is uitermate geschikt voor de verlijming van onder andere: tapijten, isolatiematerialen, polyether, hout, metaal, plexiglas,, kurk, rubber, schuimrubber, plastic, karton, papier, textiel, vilt en meer. Meiboom spuitlijm is hittebestendig tot 60 graden.

 • CFK-vrij
 • Inhoud: 500ml
 • Extra snel drogend, agressieve tack
 • Diverse isolatiematerialen en meer
 • tot 70ºC hittebestendig
 • Zeer weinig geur

Toepassingen

 • Foam & stoffering: o.a. stoffen, leer, polyether, vilt, textiel
 • Bouw & industrie: o.a. mineraalwol, akoestisch materiaal
 • Algemeen: div. metalen, meeste plastics, karton, beton, folie

Technische Specificatie

 • Type: UNICONTACT
 • Vaste stoffen: ± 35%
 • Hittebestendigheid: tot 70ºC
 • Spuitbereik: Max. 6 m² (enkelzijdig)
 • Spuit patroon: Webspray
 • Kleur: Transparant
 • Droogtijd: 1-2 min.
 • Opentijd: tot 120 min.
 • Oplosmiddel: Hydrocarbon, aceton
 • Drijfgas: Hydrocarbon
 • Houdbaarheid: Max. 6 mnd.

MEIBOOM UNICONTACT is een algemeen toepasbare contactlijm dat zeer weinig geur afgeeft en zeer snel droog is om uw verlijming snel uit te voeren. Na droging blijft de lijm zeer kleverig waardoor deze in bepaalde situaties enkelzijdig toe te passen is. Deze lijm heeft, wanneer beschermd tegen bevuiling, een lange open tijd van meerdere uren.MEIBOOM UNICONTACT verbindt een ruime variëteit aan materialen. Deze kwaliteit is ideaal voor permanente verbindingen die een goede directe hechtwaarde vereisen met een lagere hittebestendigheid. Test altijd een klein deel van de materialen om de geschiktheid van deze kwaliteit te beoordelen voor de toepassing. Bijvoorbeeld, sommige vinyl soorten bevatten een hoog gehalte aan weekmakers welke, op termijn, de lijm kunnen doen oplossen/verweken. Bij twijfel, eerst testen. Niet te gebruiken op flexibel PVC of EPS (piepschuim).

Product specificaties

Kenmerken
Merk: Meiboom
EAN: 7423606943916
Gevarenaanduiding
Signaalwoord: Waarschuwing
Gevarenaanduiding (H-zinnen): H222:Zeer licht ontvlambare aerosol, H229:Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting, H315:Veroorzaakt huidirritatie, H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie, H336:Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken, H351:Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)
Voorzorgsaanduiding (P-zinnen): P251:Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden, P308+P313:Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen, P362+P364:Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken, P304+P340:Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt, P321:Specifieke behandeling vereist (zie UNDEFINED op dit etiket), P332+P313:Bij huidirritatie: een arts raadplegen, P403:Op een goed geventileerde plaats bewaren, P405:Achter slot bewaren, P201:Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen, P202:Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft, P210:Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken, P211:Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten, P261:Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden, P264:Na het werken met dit product grondig wassen, P271:Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken, P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen, P302+P352:Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen, P312:Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen, P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen, P410:Tegen zonlicht beschermen, P501:De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften
Overige kenmerken
Aantal stuks in verpakking: 3 stuk(s)
Droogtijd: 2 minuut
Geschikt voor materiaal: Plexiglas, Leer, Polyester, Vilt, Textiel, Metaal, Plastic, Karton, Beton, Folie
Inhoud: 500 ml
Type lijm: Contactlijm, Vloerlijm, Universeellijm, Houtlijm
Uithardingsproces: Ultra-Violet
Verpakking: *
Verpakking breedte: 7 cm
Verpakking hoogte: 24 cm
Verpakking lengte: 7 cm
Verpakkingsgewicht: 500 g
Verpakkingsinhoud: Meiboom Universele Contactlijm
Voorzorgsmaatregelen: Bescherm tegen extreme temperaturen in een gecontroleerde/stabiele omgeving tussen de 15 en 35ºC en niet in direct zonlicht.
Waarschuwingen: Niet op een koude vloer laten staan, zoals bijv. tegels en beton. Lage temperatuur van de lijm in de spuitbus kan leiden tot onherstelbare schade. Opgeslagen onder goede omstandigheden, in de originele ongeopende spuitbus is het product 6 maanden houdbaar.
Watervast: Nee
EAN
EAN: 7423606943916

Anderen bekeken ook